Wytyczne dla prac dyplomowych

 Praca dyplomowa inżynierska

 • objętość: 40-60 stron,
 • charakter pracy: praktyczny,
 • zakres pracy:
  • wymaga wykorzystania właściwych informatycznych lub ilościowych metod/technik/narzędzi badawczych,
  • wymaga poprawności interpretacji otrzymanych wyników analiz,
 • głębia opisu, wiedza dziedzinowa: omówienie metod/technik/narzędzi adekwatnych do problemu i zakresu pracy (ich opis),
 • dobór źródeł: specjalistyczna literatura dotycząca poruszanej dziedziny, studia przypadku.

 

 Praca dyplomowa magisterska

 • objętość: 60-80 stron,
 • charakter pracy: badawczy,
 • zakres pracy:
  • wymaga wykorzystania właściwych metod badawczych (w tym przeglądu literaturowego) do rozwiązania problemu,
  • wymaga poprawności toku wywodów oraz interpretacji wyników badań,
 • głębia opisu, wiedza dziedzinowa: krytyczna analiza adekwatnej literatury, opis problemu badawczego, jego rozwiązania (opis metod badawczych) i sposobu weryfikacji, zdefiniowanie celów badawczych,
 • dobór źródeł: bogata literatura, także w językach obcych.
Wykonanie: MAPRIT, 2018