Ocena prac dyplomowych

Ocenie prac dyplomowych podlegają w szczególności:

 • ocena merytoryczna pracy:
  • treść zgodna z tytułem pracy,
  • zasadność podjęcia tematu pracy,
  • poprawne sformułowanie celu i zakresu pracy,
  • właściwa konstrukcja pracy,
  • poprawność użytej terminologii,
  • zastosowanie właściwych metod i narzędzi badawczych,
  • prawidłowość i kompletność sformułowanych wniosków.
 • ocena źródeł bibliograficznych:
  • trafność doboru literatury,
  • umiejętne wykorzystanie pozyskanych danych.
 • ocena redakcji pracy
  • poprawność językowa pracy,
  • czytelność graficznej prezentacji danych i wyników,
  • ogólna estetyka pracy.
Wykonanie: MAPRIT, 2018